Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice


Prezenta lege reglementeaza regimul juridic general al monumentelor istorice.

În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, constructii si terenuri situate pe teritoriul Românieia semnificative pentru istoriaa cultura si civilizatia nationala si universala.

Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevazute în prezenta lege.

Pot fi clasate ca monumente istorice bunurile imobile situate în afara granitelor, proprietati ale statului român cu respectarea legislatiei statului pe teritoriul caruia se afla.

LEGE Nr. 422 din 18 iulie 2001 *** Republicată

privind protejarea monumentelor istorice

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICAT_ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 20 noiembrie 2006

*) Republicata în temeiul art. V din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istoricea publicata în Monitorul Oficial al României Partea I-a, nr. 573 din 3 iulie 2006a dându-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost publicata în Monitorul

Oficial al Românieia Partea I-a, nr. 407 din 24 iulie 2001a iar ulterior a mai fost modificata si

completata prin:

- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea

executarii lucrarilor de constructiia publicata în Monitorul Oficial al Românieia Partea I-a, nr. 749 din 27 octombrie 2003;

- Legea nr. 468/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea

monumentelor istoricea publicata în Monitorul Oficial al Românieia Partea Ia nr. 820 din 19

noiembrie 2003;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscala publicata în Monitorul Oficial al Românieia Partea I-a, nr. 927 din 23 decembrie 2003.

TITLUL I

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza regimul juridic general al monumentelor istorice.

(2) În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, constructii si terenuri

situate pe teritoriul Românieia semnificative pentru istoriaa cultura si civilizatia nationala si

universala.

(3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform

procedurii prevazute în prezenta lege.

(4) Pot fi clasate ca monumente istorice bunurile imobile situate în afara granitelora proprietati

ale statului româna cu respectarea legislatiei statului pe teritoriul caruia se afla.

ART. 2

(1) Monumentele istorice fac parte integranta din patrimoniul cultural national si sunt protejate

prin lege.

(2) Activitatile si masurile de protejare a monumentelor istorice se realizeaza în interes public.

În conditiile prezentei legi interventiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauza de

utilitate publica.

(3) În sensul prezentei legi, prin protejare se întelege ansamblul de masuri cu caracter stiintific, juridic, administrativ, financiar, fiscal si tehnic menite sa asigure identificarea, cercetarea,inventarierei, clasarea, evidenta, conservarea, inclusiv paza si întretinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice si integrarea lor social-economica si culturala în viata colectivitatilor locale.

(4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege masuri stimulative cu

caracter economic sau de alta natura.

(5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituti de utilitate publica instituite potrivit legii.

ART. 3

Conform prezentei legi se stabilesc urmatoarele categorii de monumente istoricea bunuri

imobile situate supraterana subteran si subacvatic:

a) monument - constructie sau parte de constructiea împreuna cu instalatiilea componentele

artisticea elementele de mobilare interioara sau exterioara care fac parte integranta din acestea,precum si lucrari artistice comemorative, funerare, de for public, împreuna cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic;

b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori

muzeistic de constructii urbane sau rurale care împreuna cu terenul aferent formeaza o unitate delimitata topografic ce constituie o marturie cultural-istorica semnificativa din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic;

c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creatii umane în cadru natural care sunt

marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic,

istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific, tehnic sau al peisajului cultural.

ART. 4

(1) Monumentele istorice apartin fie domeniului public sau privat al statuluia al judetelora

oraselor sau comunelora fie sunt proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice.

(2) Monumentele istorice proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale

sunt inalienabilea imprescriptibile si insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în

administrare institutiilor publicea pot fi concesionatea date în folosinta gratuita institutiilor de

utilitate publica sau închiriatea în conditiile legiia cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor saua dupa

caza al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Monumentele istorice apartinând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil în

conditiile stabilite prin prezenta lege.

(4) Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat

pot fi vândute numai în conditiile exercitarii dreptului de preemtiune ale statului român, prin

Ministerul Culturii si Cultelora pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelora pentru monumentele istorice clasate în grupa Ba ori al unitatilor administrativ-teritorialea dupa caza potrivit prezentei legia sub sanctiunea nulitatii absolute a vânzarii.

(5) Proprietariia persoane fizice sau juridice de drept privata care intentioneaza sa vânda

monumente istoricea transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor înstiintarea privind intentia de vânzarea însotita de documentatia stabilita prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(6) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor transmit Ministerului

Culturii si Cultelor înstiintareaa documentatia si propunerea de raspunsa în termen de 5 zile

lucratoare de la primirea acestora.

(7) Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrarii înstiintariia documentatiei si a propunerii de raspuns la Ministerul Culturii si Cultelor saua dupa caza la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor;

titularii dreptului de preemtiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate

exercitarii dreptului de preemtiune; valoarea de achizitionare se negociaza cu vânzatorul.

(8) În cazul în care Ministerul Culturii si Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale

Ministerului Culturii si Cultelor nu îsi exercita dreptul de preemtiune în termenul prevazut la alin. (7), acest drept se transfera autoritatilor publice localea care îl pot exercita în maximum 15 zile.

(9) Comunicarile privind neexercitarea dreptului de preemtiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emisea inclusiv pentru situatiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

(10) În conditiile legiia în vederea protejarii monumentelor istorice se poate procedaa în cazuri

extremea la stramutarea acestora.

(11) Monumentele istorice care se afla pe teritoriul României si care sunt proprietatea altor

state sunt protejate în conditiile prezentei legi.

ART. 5

În actele de înstrainarea concesionarea închirierea dare în administrare sau dare în folosinta

gratuita a monumentelor istorice se va mentiona regimul de monument istoric al imobilelor si

obligatia protejarii acestora potrivit prezentei legi.

ART. 6

(1) Paza, întretinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea si punerea în valoare prin

mijloace adecvate a monumentelor istorice revina dupa caza proprietarilor sau titularilor altor

drepturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) În cazul în care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, obligatiile decurgând din

prezenta lege revin autoritatii administratiei publice locale din unitatea administrativa pe al carei teritoriu este situat monumentul istoric sau autoritatilor administratiei publice centrale.

ART. 7

(1) Statul garanteaza si asigura protejarea monumentelor istorice în conditiile stabilite prin

prezenta lege.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate

care elaboreaza strategiile si normele specifice de protejare a monumentelor istoricea urmareste si asigura aplicarea lor.

(3) Autoritatile administratiei publice centrale de specialitatea institutiile de specialitate

subordonate acestora si autoritatile administratiei publice locale colaboreaza si raspunda dupa caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice.

(4) Autoritatile administratiei publice centrale de specialitate si institutiile din subordinea

acestoraa precum si autoritatile administratiei publice locale coopereaza cu proprietarii

monumentelor istrice, persoane fizice sau juridice, cu detinatorii si administratorii acestora,

precum si cu institutiile publice si organizatiile neguvernamentale din domeniul protejarii

monumentelor istorice si îi sprijina în conditiile legii.

TITLUL II

Protejarea monumentelor istorice

CAP. 1

Monumentele istorice

ART. 8

(1) Monumentele istorice se claseaza astfel:

a) în grupa A - monumentele istorice de valoare nationala si universala;

b) în grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

(2) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului culturii si cultelor,

la propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istrice, conform procedurii de clasare

prevazute de prezenta lege.

(3) Monumentele istorice clasate în grupele prevazute la alin. (1) si zonele de protectie a

Acestora, aflate în proprietate publica, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public national sau local, dupa caz, prin hotarâre a Guvernului initiata de Ministerul Culturii si Cultelor,respectiv prin hotarâre a consiliilor locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

ART. 9

(1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectiea delimitata pe baza

reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în functie de trama stradala, relief si

caracteristicile monumentului istoric, dupa caz, prin care se asigura conservarea integrata si

punerea în valoare a monumentului istoric si a cadrului sau construit sau natural.

(2) Delimitarea si instituirea zonei de protectie se realizeazaa simultan cu clasarea bunului

imobil ca monument istoric, în conditiile legii.

(3) Autoritatile publice locale competente vor include în planurile urbanistice si în regulamentele aferente zonele de protectie delimitate conform alin. (2).

(4) În zona de protectie pot fi instituite servituti de utilitate publica si reglementari speciale de

construire prin planurile si regulamentele de urbanism aprobate si avizate conform legii.

(5) În zonele de protectie a monumentelor istorice care sunt lacasuri de cult este interzisa

desfasurarea în aer libera în perioada în care în cadrul acestora se desfasoara serviciu religiosa a unor manifestari carea prin poluarea sonora sau vizuala pe care o produca pot impieta aspra desfasurarii serviciului religios.

(6) Prin exceptiea se pot organiza manifestari de genul celor prevazute la alin. (5), cu acordul

autoritatii religioase care administreaza lacasul, în conditii care sa nu impieteze asupra

desfasurarii serviciului religios.

ART. 10

(1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea

lor de conservare.

(2) Protejarea monumentelor istorice este parte componenta a strategiilor de dezvoltare

durabila economico-socialaa turisticaa urbanistica si de amenajare a teritoriuluia la nivel national si local.

(3) Exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice si a zonelor de

protectie a acestora sau instituirea unor servituti poate fi initiata si aplicata numai cu avizul

Ministerului Culturii si Cultelor.

(4) Aplicarea de servituti care au drept consecinta desfiintarea, distrugerea partiala sau

degradarea monumentelor istorice si a zonelor lor de protectie este interzisa.

ART. 11

(1) Orice interventie asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor din zona lor de

protectiea precum si orice modificare a situatiei juridice a monumentelor istorice se fac numai în conditiile stabilite prin prezenta lege.

4

(2) Desfiintarea, distrugerea partiala sau totala, profanarea, precum si degradarea

monumentelor istorice sunt interzise si se sanctioneaza conform legii.

CAP. 2

Inventarierea si clasarea monumentelor istorice

ART. 12

(1) Inventarierea monumentelor istorice reprezinta actiunea de strângere a totalitatii

Informatiilor, documentelor, studiilor, cercetarilor si a documentatiilor cu privire la identificarea imobilelor susceptibile de a dobândi calitatea de monument istoric, a imobilelor clasate ca monumente istrice, a monumentelor istorice declasate, precum si a celor distruse sau disparute.

(2) Inventarul monumentelor istorice reprezinta o baza de date actualizata permanent prin

operatiunile necesare de corelare în vederea asigurarii unei informari permanente si exacte în

legatura cu situatia imobilelor monumente istorice.

(3) Clasarea este procedura prin care se confera regim de monument istoric unui bun imobil

conform art. 8.

(4) Inventarierea si clasarea se realizeaza potrivit dispozitiilor prevazute de prezenta lege si în

conformitate cu normele metodologice de inventariere si clasare a monumentelor istrice,

aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(5) Pentru realizarea inventarierii monumentelor istoricea autoritatile si institutiile publice

competente comunica serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelora, la

solicitarea acestora, date privind situatia juridica a imobilelor.

ART. 13

(1) Procedura de clasare se declanseaza de catre directiile pentru cultura, culte si patrimoniul

cultural national judetenea respectiv a municipiului Bucurestia astfel:

1. din oficiu, în urmatoarele situatii:

a) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;

b) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea cultelor religioase;

c) pentru bunurile imobile descoperite întâmplator sau în cadrul unor cercetari arheologice

sistematice;

2. la cererea sau dupa caz la propunerea:

a) proprietarului bunului imobil;

b) primarului localitatiia a consiliului local sau judeteana respectiv a Consiliului General al

Municipiului Bucurestia pe al carui teritoriu administrativ se afla bunul imobil în cauza;

c) Comisiei Nationale a Monumentelor Istoricea a Comisiei Nationale de Arheologie sau a

Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor;

d) asociatiilor si fundatiilor legal constituitea cu activitate în domeniul protejarii monumentelor

istorice;

e) institutiilor publice cu atributii în domeniu.

(2) Dosarul de clasare sau de declasare este întocmit de serviciile deconcentrate ale

Ministerului Culturii si Cultelora de regulaa prin experti autorizati sau specialisti atestati înscrisi în

registrele Ministerului Culturii si Cultelor si se înainteaza compartimentului de specialitate din

Ministerul Culturii si Cultelora care îl analizeaza si îl prezintaa dupa caza Comisiei Nationale de Arheologie si/sau Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice spre analiza si propuneri.

Secretarul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice elaboreaza proiectul de ordin de clasare sau de declasarea pe care îl înainteaza ministrului culturii si cultelor spre aprobare.

(3) Bunul imobil se claseaza prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat în

Monitorul Oficial al Românieia Partea I.

(4) Comunicarea de clasare sau de declasarea respectiva dupa caz raspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasareaa se comunica proprietarului si titularilor altor drepturi realea precum si autoritatii administratiei publice locale de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelora în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii lor de la Ministerul Culturii si Cultelor sau de la publicarea lor în Monitorul Oficial al Românieia Partea Ia dupa caz.

ART. 14

(1) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor au obligatia de a

comunica de îndata proprietarului, titularului dreptului de administrare sau respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil declansarea procedurii de clasare sau de declasare.

(2) De la data comunicarii catre proprietar sau catre titularul altor drepturi reale a declansarii

procedurii de clasare si pâna la publicarea ordinului de clasare sau pâna la comunicarea

neclasarii, dupa caz, dar nu mai mult de 12 luni, bunului imobil în cauza i se aplica regimul juridic al monumentelor istorice.

ART. 15

5

(1) Comunicarea de clasarea de declasare sau raspunsul privind neclasarea sau nedeclasarea pot fi contestate de proprietarul bunului imobil în cauza la Ministerul Culturii si Cultelor în termen de 30 de zile de la data comunicarii; contestatia se solutioneaza în termen de 30 de zile de la înregistrare.

(2) În cazul în care prin votul a doua treimi din numarul membrilor Comisia Nationala a

Monumentelor Istorice sustine hotarârea initiala de clasare sau de neclasarea ministrul culturii si cultelor este îndreptatit sa respinga contestatia.

(3) În cazul în care contestatarul nu este multumit de raspunsul primita acesta se poate adresa instantei de contencios administrativa în conditiile legii.

(4) În cazul în care ordinul de clasare a fost contestat în conditiile legiia acesta ramâne definitiv dupa epuizarea cailor de atac.

(5) În cazul în care ordinul de clasare nu este contestat în conditiile legiia acesta ramâne

definitiv dupa 30 de zile de la comunicarea lui în scris proprietarului si autoritatilor administratiei publice locale.

(6) La data ramânerii definitive a comunicarii de declasare sau de la data comunicarii

raspunsului privind neclasareaa regimul de monument istoric al bunului înceteazaa iar reluarea procedurii de clasare sau de declasare nu poate interveni înainte de 3 ania în absenta descoperirii unor elemente noi care sa o justifice.

(7) În situatia introducerii unei actiuni în contencios administrativ împotriva ordinului de clasare sau a comunicarii declansarii procedurii de clasarea pâna la pronuntarea unei hotarâri

judecatoresti ramase definitive si irevocabilea asupra bunului imobil în cauza se aplica regimul juridic al monumentelor istorice.

ART. 16

(1) Ordinul de clasare sau de declasare se publicaa prin grija Ministerului Culturii si Cultelora în Monitorul Oficial al Românieia Partea Ia în termen de 15 zile de la ramânerea definitiva.

(2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de catre proprietara fara taxa, în Cartea funciara, în termen de 30 de zile de la data publicarii ordinului de clasare în Monitorul Oficial al Românieia Partea I.

ART. 17

(1) În termen de 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al Românieia Partea Ia a

ordinului de clasarea directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene,

respectiv a municipiului Bucuresti,întocmesc si comunica proprietarului actul prin care sunt

precizate conditiile si regulile de utilizare sau de exploatare si de întretinere a bunului imobil în cauza, denumit Obligatia privind folosinta monumentului istorica care însoteste actele de

proprietatea de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existentei imobilului în cauza.

(2) Metodologia de întocmire si continutul Obligatiei privind folosinta monumentului istoric se

aproba în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legia prin ordin al

ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al Românieia Partea I.

(3) Obligatia privind folosinta monumentului istoric este servitute constituita în folosul imobilului si se înscrie în Cartea funciara de catre proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicarii ei.

ART. 18,(1) Monumentele istrice, zonele de protectie si zonele construite protejate, definite potrivit Legii, se evidentiaza în planurile de amenajare a teritoriului si în planurile urbanistice ale unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) În conditiile legii si în baza avizului Ministerului Culturii si Cultelora în scopul protejarii

valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejatea autoritatile publice locale pot institui servituti, pot interzice desfiintarea sau modificarea constructiilor.

(3) Calitatea de monument istorica precum si cea de zona construita protejataa de oras istoric

sau de sat istoric se marcheaza printr-un însemn distinctiv amplasat de reprezentantii primariilor pe monumentul istoric, la intrarea în zona construita protejata sau în orasul istoric ori satul istoric, dupa caz, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor. Costul însemnelor distinctive se suporta de catre autoritatile publice locale.

ART. 19

(1) În sensul prezentei legia prin declasare se întelege radierea din Lista monumentelor istrice

a unui bun imobil sau a unei parti din acesta, prin mentionarea în lista a ordinului de declasare.

(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor comunica proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra monumentului istoric declasata dupa caz, în maximum 5 zile de la publicarea ordinului de declasarea efectuarea radierii.

6

(3) Declasarea monumentelor istorice urmeaza aceeasi procedura ca cea prevazuta pentru

clasare. Ea este declansata din oficiu în oricare dintre situatiile urmatoare:

a) descarcarea de sarcina arheologicaa în cazul siturilor arheologicea conform avizului Comisiei Nationale de Arheologie;

b) disparitia monumentului istoric;

c) constatarea pierderii calitatii de monument istoric a imobilului.

(4) Erorile materiale din Lista monumentelor istorice pot fi îndreptate din oficiu sau în urma

solicitarii oricarei persoane interesate.

ART. 20

Schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice se face potrivit procedurii prevazute

pentru clasare.

ART. 21

(1) Clasarea de urgenta este procedura exceptionala prin care un bun imobil aflat în pericol

iminent de distrugere sau de alterare fizica este clasat în grupa A sau Ba dupa caza în vederea luarii masurilor urgente necesare pentru salvarea sa.

(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor pot declansa procedura

de clasare de urgenta din oficiu sau la solicitarea oricarei persoane interesate.

(3) Declansarea procedurii de clasare de urgenta se efectueaza în maximum 3 zile de la

identificarea situatiei imobilului sau înregistrarea solicitarii privind situatia imobiluluia pe baza notei de constatare elaborate de delegatul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelora al muzeului judeteana respectiv al muzeului municipiului Bucurestia sau al autoritatilor administratiei publice localea dupa caz.

(4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor comunica imediat în scris proprietarului bunului imobil declansarea procedurii de clasare de urgenta a imobilului în Lista monumentelor istorice. De la data comunicarii declansarii procedurii de clasare de urgenta pâna la finalizarea procedurii, imobilului i se aplica regimul juridic al monumentelor istorice.

(5) Împotriva declansarii procedurii de clasare de urgenta sau a ordinului de clasare de

Urgenta, proprietarul se poate adresa instantei de contencios administrativ.

(6) Pâna la solutionarea litigiului, bunului imobil în cauza i se aplica regimul juridic al

monumentelor istorice.

(7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelora proprietarii

imobilelor propuse pentru clasare din oficiu sau de urgenta vor transmite acestora documentale necesare completarii dosarului de clasare.

ART. 22

(1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate în grupa A sau B si se

întocmeste de Institutul National al Monumentelor Istorice.

(2) Lista monumentelor istorice se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se publica

în Monitorul Oficial al României, Partea Ia si se actualizeaza la fiecare 5 ani.

(3) Lista monumentelor istorice sta la baza întocmirii cadastrului de specialitate al

monumentelor istrice, a planurilor de amenajare a teritoriului si a planurilor urbanistice.

CAP. 3

Interventii asupra monumentelor istorice

ART. 23

(1) Interventiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza si cu respectarea avizului

emis de catre Ministerul Culturii si Cultelor sau, dupa caz, de catre serviciile publice

deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) În sensul prezentei legi, interventiile ce se efectueaza asupra monumentelor istorice sunt:

a) toate lucrarile de cercetare, conservare, costruire, extindere, consolidare, restructurare,

amenajari peisagistice si de punere în valoarea care modifica substanta sau aspectul

monumentelor istorice;

b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;

c) amplasarea definitiva sau temporara de împrejmuiri, constructii de protectie, piese de

mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe si în monumente

istorice;

d) schimbari ale functiunii sau destinatiei monumentelor istoricea inclusiv schimbarile

temporare;

e) stramutarea monumentelor istorice;

7

f) amenajari de cai de accesa pietonale si carotabile, utilitati anexe, indicatore, inclusiv în

zonele de protectie a monumentelor istorice.

(3) Autorizatia de construirea autorizatia de desfiintarea precum si autorizatiile referitoare la

interventiile prevazute la alin. (2) se elibereaza numai pe baza si în conformitate cu avizul

Ministerului Culturii si Cultelor sau dupa caz al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si cu celelalte avize, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(4) Autorizatiile prevazute la alin. (3), emise fara avizul institutiilor abilitate prin lege si fara

respectarea conditiilor acestoraa sunt nule de drept.

(5) Obligatia privind folosinta monumentului istoric face parte integranta din Cartea tehnica a

constructiei. În situatia în care aceasta nu esista, Obligatia privind folosinta monumentului istoric tine locul documentatiei tehnice de utilizare a bunului imobila în conditiile legii.

ART. 24

(1) Interventiile care se efectueaza asupra imobilelor care nu sunt monumente istrice, dar

care se afla în zone de protectie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se

autorizeaza pe baza avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau dupa caz al serviciilor publice

deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si a celorlalte avizea potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Toate interventiile care se efectueaza asupra monumentelor istrice, altele decât cele de

schimbare a functiunii sau a destinatiei, de întretinere sau de reparatii curente, indiferent de sursa lor de finantare si de regimul de proprietate a imobiluluia se fac sub inspectia si controlul propriu ale Ministerului Culturii si Cultelora respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelora cu personal atestata în conditiile legii.

(3) În conditiile legii, în cazul realizarii de lucrari neautorizate, fara avize sau care încalca

avizele de specialitate, personalul de inspectie abilitat are dreptul sa întrerupa lucrarile pâna la intrarea în legalitatea sa aplice sanctiuni sia dupa caza sa dispuna revenirea la situatia initiala si sa sesizeze organele de cercetare penala.

(4) Elaborarea expertizelor tehnicea a proiectelor de consolidarea restaurarea verificarea tecnica a proiectelor si dirigentarea lucrarilor se efectueaza numai de experti si/sau specialisti atestati de catre Ministerul Culturii si Cultelora cu respectarea exigentelor specifice domeniului monumentelor istorice si a cerintelor privind calitatea lucrarilor în constructii.

(5) Protejarea si conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice

ramase decopertate se faca în conditiile legiia de catre investitoria sub coordonarea responsabilului stiintific al santierului si a institutiei organizatoare.

TITLUL III

Institu%ii (i organisme de specialitate cu atribu%ii în protejarea monumentelor istorice

CAP. 1

Institutii

ART. 25

(1) Ministerul Culturii si Cultelor elaboreaza si asigura aplicarea strategiei nationale si

urmareste respectarea prevederilor legale si a normelor si metodologiilor din domeniul protejarii monumentelor istorice.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor asigura îndeplinirea angajamentelor statului asumate prin

conventiile internationale referitoare la protectia monumentelor istoricea la care România este

parte.

(3) Ministerul Culturii si Cultelor reprezinta statul în relatia cu proprietarii de monumente istorice si cu titularii altor drepturi reale asupra acestora.

(4) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor organizeaza compartimente de specialitate în aparatul propriua precum si institutii

Subordinate, având drept atributii activitatile de cercetare, inventariere, avizare, inspectie si

Control, conservare, restaurare si punere în valoare a monumentelor istorice.

ART. 26

(1) În vederea protejarii monumentelor istorice Ministerul Culturii si Cultelor îndeplinestea direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte institutii publice subordonatea

urmatoarele atributii:

1. organizeaza sistemul national de cercetarea inventarierea clasare a monumentelor istoricea de elaborare a reglementarilor din domeniu, de inspectie si control al monumentelor istorice;

8

2. avizeaza reglementarile, normele si metodologiile cu aplicabilitate pentru domeniul

monumentelor istrice, în cazul în care acestea sunt elaborate de alte autoritati decât Ministerul Culturii si Cultelor;

3. confera prin ordin al ministrului culturii si cultelor regimul de monument istoric;

4. publica Lista monumentelor istoricea întocmita de Institutul National al Monumentelor

Istrice, în Monitorul Oficial al României, Partea Ia si o actualizeaza potrivit legii la fiecare 5 ani;

5. face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare în

vederea finantarii cheltuielilor pentru protejarea monumentelor istorice;

6. emite avizele necesare în vederea eliberarii autorizatiilor de construire pentru lucrarile si

interventiile asupra monumentelor istorice;

7. emite avizul privind regulamentele de constructie din zonele de protectie a monumentelor

istorice si în zonele construite protejate;

8. emite avizul privind studiile de fundamentare istorico-stiintifica pentru delimitarea zonelor de protectie a monumentelor istorice sau a zonelor construite protejatea ale sectiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului si planurilor urbanisticea precum si pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice;

9. emite avizul pentru Planul de amenajare a teritoriului national - sectiunea "Zone construite

protejate"a precum si pentru sectiunile de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului care  au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate;

10. emite avizele pentru sectiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale

unitatilor administrativ-teritorialea planurile urbanistice zonale, precum si din planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate;

11. emite avizele pentru interventii asupra imobilelor situate în zonele de protectie a

monumentelor istorice si în zonele construite protejatea pentru care nu exista regulamente de

constructie avizate conform pct. 7;

12. initiaza, atunci când este necesara sau solicita consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti dupa caz, exproprierea[I1] pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice în vederea salvarii acestora de la distrugere si degradare;

13. coordoneaza, prin diriginti de specialitate ai Oficiului National al Monumentelor Istrice,

atestati de Ministerul Culturii si Cultelor, lucrarile de conservare, consolidare si restaurare a

monumentelor istrice, atunci când interventiile sunt finantate total sau partial din fondurile

alocate de Ministerul Culturii si Cultelor;

14. asigura inspectia si controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de

conservare si respectarea avizelor de specialitate emise, precum si controlul propriu al santierelor având drept obiect monumentele istrice, indiferent de regimul de proprietate si de grupa monumentului istoric, de natura operatiunilor si de sursa lor de finantare;

15. constata contraventii si aplica sanctiuni prin împuternicitii sai si ia masurile corespunzatoare de sesizare a organelor de cercetare penala, în cazul infractiunilor;

16. instituie în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Registrul

Specialistilor, Registrul expertilor si verificatorilor tecnici, precum si Registrul operatorilor

economici din domeniul protejarii monumentelor istorice;

17. emite atestate pentru specialistii si expertii în domeniul protejarii monumentelor istrice, în

conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

18. reglementeaza pentru domeniul monumentelor istorice functionarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetari, proiectare, si executarea de lucrari la monumente istorice în conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

19. avizeaza reglementarile, normele si metodologiile elaborate de autoritatile si institutiile

publice abilitate privind:

a) organizarea si functionarea sistemului national de educatie, formarea specializare si

perfectionare a specialistilor din domeniul protejarii monumentelor istorice;

b) prevenirea si stingerea incendiilor la monumente istorice;

c) masurile de protectie speciala a monumentelor istorice în caz de conflict armat, de protectie împotriva actelor de terorism sau în situatii de urgenta;

d) stabilirea planurilor si masurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de calamitati sau

dezastre naturale la monumente istorice;

e) înlaturarea sau diminuarea factorilor poluanti la monumente istorice si în zonele de protectie a acestora;

f) elaborarea cadastrului monumentelor istorice;

9

20. avizeaza folosirea materialelor, tehnicilor si tehnologiilor noi pentru restaurarea

monumentelor istorice;

21. sustinea în conditiile legii, programe si proiecte de revitalizare si punere în valoare a

monumentelor istrice, hotaraste strategii si cofinanteaza programe si publicatii pentru animarea culturala si stimularea interesului public fata de monumentele istorice;

22. instituie si controleaza amplasarea însemnului distinctiv care atesta regimul de monument

istoric al unui bun imobil, în vederea protejarii sale în timp de pace sau de conflict armat;

23. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale în conditiile legii la realizarea de programe si proiecte de protejare a monumentelor istorice;

24. asigura functionarea, logistica, secretariatul si sediul Comisiei Nationale a Monumentelor

Istorice si prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelora pentru comisiile regionale ale monumentelor istorice;

25. colaboreaza cu organismele internationale interesate si participaa în cooperare cu acestea la finantarea programelor de protejare a monumentelor istrice, inclusiv a celor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;

26. exercita în numele statului dreptul de preemtiune asupra monumentelor istorice clasate în

grupa A;

27. initiaza la propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si dupa caz a Comisiei

Nationale de Arheologiea proiecte de hotarâre a Guvernului privind acordarea statutului de oras istoric sau sat istoric;

28. finanteaza editarea si publicarea Revistei monumentelor istorice si a Buletinului

monumentelor istorice.

(2) În situatii de urgenta, stari potential generatoare de situatii de urgenta, situatii care privesc

siguranta nationala sau în alte situatii exceptionale, Ministerul Culturii si Cultelor poate emite

avize de urgenta pentru interventii asupra monumentelor istrice, fara consultarea Comisiei

Nationale a Monumentelor Istorice sau dupa caza a Comisiei Nationale de Arheologie cu conditia ca interventiile sa fie reversibile.

(3) Pentru eliberarea avizelor prevazute la alin. (1) pct. 6 - 10 nu se percep taxe sau tarife.

(4) Pentru eliberarea atestatelor, avizelor si autorizatiilor prevazute la alin. (1) pct. 11a 17 si 18 se percep taxe si tariffe, care se fac venit la Ministerul Culturii si Cultelor sau la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si se gestioneaza în regim extrabugetar, în conditiile legii exclusiv pentru actiuni, proiecte si programe în domeniul monumentelor istorice.

(5) Nivelul taxelor si tarifelor care se percep potrivit alin. (3) se stabileste prin ordin al

ministrului culturii si cultelor.

ART. 27

(1) Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National se reorganizeaza în Institutul

National al Monumentelor Istorice ca institutie publica în subordinea Ministerului Culturii si

Cultelora finantat de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.

(2) Organizarea si functionarea Institutului National al Monumentelor Istorice se fac prin

hotarâre a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelora în termen de maximum 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, fara a afecta exercitiul financiar curent.

(3) Principalele atributii ale Institutului National al Monumentelor Istorice sunt:

a) actualizarea inventarului monumentelor istorice;

b) actualizarea periodica a Listei monumentelor istorice;

c) elaborarea normelor si metodologiilor specifice pentru domeniul monumentelor istoricea care se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

d) elaborarea dosarelor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;

e) gestionarea, în conditiile legii, a fondurilor destinate inventarierii, elaborarii normelor si

metodologiilor pentru monumente istrice, investigatiilor, proiectelor-pilot, expertizelor tehnice,

cercetarilor si studiilor specifice;

f) administrarea inventarului si fondului documentar al monumentelor istorice - care cuprinde:

arhiva,a fototeca, fondul cartografic si biblioteca monumentelor istorice - care sunt proprietatea publica a statului român;

g) coordonarea activitatii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si

a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara privind realizarea inventarului si a cadastrului de

specialitate al monumentelor istrice, care au obligatia includerii monumentelor istorice în

planurile cadastrale si în hartile topografice;

h) editarea Revistei monumentelor istorice si a Buletinului monumentelor istoricea precum si a altor publicatii de specialitatea pe orice tip de suport;

i) colaborarea cu Oficiul National al Monumentelor Istorice pentru completarea inventarului,

editarea unor publicatii de specialitate si pentru punerea în valoare a monumentelor istorice;

j) elaborarea si actualizarea Listei monumentelor istorice distruse sau disparute;

k) gestionarea Registrului specialistilor, Registrului expertilor si verificatorilor tecnici, precum si a procedurilor si mecanismelor de atestare si înscriere în acestea în conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

l) constituirea si actualizarea Registrului zonelor construite protejate.

(4) Institutul National al Monumentelor Istorice organizeaza si realizeaza si alte activitati

aducatoare de venturi, specifice atributiilor sale, conform prevederilor legale, inclusiv prin

încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, venituri pe care le

gestioneaza în regim extrabugetar.

(5) Institutul National al Monumentelor Istorice preia în administrare la data înfiintarii sale

întreaga documentatie a institutiilor care au functionat anterior în domeniul monumentelor istorice:

Comisia Monumentelor Istrice, Directia Monumentelor Istrice, Directia Monumentelor Istorice si de Arta, Directia Patrimoniului Cultural National, Directia Economica si a Patrimoniului Cultural National, Directia Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istrice,Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National.

(6) Institutul National al Monumentelor Istorice dezvolta inventarul si fondul documentar al

monumentelor istrice, inclusiv prin achizitii.

(7) Institutiile publice cu atributii în domeniu colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si cu Institutul National al Monumentelor Istorice pentru

actualizarea inventarului si fondului documentar al monumentelor istorice si transmit acestora,  la cerere, copii de pe documentelea studiale, cercetarile si publicatiile privind monumentele istrice de care dispun.

ART. 28

(1) Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului se reorganizeaza în Oficiul National al

Monumentelor Istrice, ca institutie publica cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, finantat din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

(2) Organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice se fac prin hotarârea Guvernului la propunerea Ministerului Culturii si Cultelora în termen de maximum 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, fara a afecta exercitiul financiar în curs.

(3) Principalele atributii ale Oficiului National al Monumentelor Istorice sunt:

a) gestionareaa în conditiile legii, a fondurilor destinate cercetarii, expertizarii si executarii

lucrarilor de consolidare-restaurare si punere în valoare a monumentelor istorice finantate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si încredintate prin transfer Oficiului National al Monumentelor Istorice;

b) fundamentarea, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul

Culturii si Cultelor si aprobate prin hotarâre a Guvernuluia a necesarului de credite; propunerea prioritatilor si evaluarea documentatiilor prezentate de persoanele de drept privat în vederea obtinerii de credite fara dobândaa cu dobânda redusa sau cu dobânda pieteia pentru efectuarea de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute;

c) gestionarea, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. b), în regim

extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istoricea precum si din alte surse cu aceeasi destinatiea obtinute în conditiile legii; sumele încasate din rambursari de credite si plati din dobânzi se utilizeaza în sistem revolving, cu acelasi scop;

d) administrarea, în numele Ministerului Culturii si Cultelor, a monumentelor istorice intrate cu

orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte institutii publice;

propunerea eficientizarii acestora prin promovarea de proiecte si programe de revitalizarea

realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosinta gratuita ori închirierea în

conditiile legii;

e) predarea documentatiilor pentru monumentele istorice la care au fost efectuate lucrari si

receptii finale Institutului National al Monumentelor Istoricea pentru actualizarea inventarului

monumentelor istorice si arhivare;

f) punerea la dispozitie Institutului National al Monumentelor Istorice a documentelor si

informatiilor detinutea necesare actualizarii inventarului monumentelor istorice;

g) elaborarea reglementarilora normelor si metodologiilor specifice domeniului protejarii

monumentelor istorice privind continutul-cadru al documentatiilora tarifarea acestora, executarea lucrarilor, organizarea achizitiilor publicea contractarea si decontarea lucrarilor;

h) editarea pe orice tip de suport si comercializarea materialelor privind protejarea si punerea

în valoare a monumentelor istorice;

11

i) organizarea si realizarea altor activitati specifice atributiilor salea aducatoare de venituria

conform prevederilor legalea inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice

de specialitatea pe care le gestioneaza în regim extrabugetar;

j) gestionarea Registrului operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istoricea

precum si a procedurilor si mecanismelor de atestare si înscriere în acestaa în conformitate cu

metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(4) Oficiul National al Monumentelor Istorice preia la data înfiintarii sale întreaga baza materiala

de executiea bunuri mobile si imobilea care au apartinut institutiilor cu activitate în domeniu -

Directia Patrimoniului Cultural Nationala Directia Monumentelora Ansamblurilor si Siturilor Istoricea

Centrul pentru Administrarea si Protectia Patrimoniului Culturala respectiv Oficiul National pentru

Protejarea Patrimoniului.

ART. 29

În vederea realizarii masurilor de protejare a monumentelor istoricea în termen de 60 de zile de

la data intrarii în vigoare a prezentei legia în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale

Ministerului Culturii si Cultelora prin ordin al ministrului culturii si cultelora se înfiinteaza si se

stabilesc atributiile Serviciului monumentelor istoricea încadrat cu personal specializat în domeniu.

CAP. 2

Organisme de specialitate

ART. 30

(1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se reorganizeaza Comisia Nationala a

Monumentelor Istoricea organism stiintific de specialitatea fara personalitate juridicaa cu rol

consultativ în domeniul protejarii monumentelor istoricea care functioneaza pe lânga Ministerul

Culturii si Cultelor.

(2) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice propune strategiile si avizarea metodologiilora

normativelor si masurilor tehnico-stiintifice din domeniul protejarii monumentelor istorice.

(3) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice este formata din 21 de membria personalitatia

specialisti si experti atestati în domeniul protejarii monumentelor istorice.

(4) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice este compusa din 21 de membria este condusa

de un presedinte si 4 vicepresedinti si functioneaza în baza propriului regulament de organizare si

functionare.

(5) Membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sunt numiti de ministrul culturii si

cultelor la propunerea:

a) Academiei Române - 2 membri;

b) Ministerului Transporturilora Constructiilor si Turismului - un membru;

c) Ministerului Educatiei si Cercetarii - 2 membri;

d) organizatiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protejarii monumentelor istorice -

un membru;

e) Ministerului Culturii si Cultelor - 15 membria dintre care 8 propusi de comisiile regionale ale

monumentelor istorice.

(6) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi se elaboreaza

Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si se

aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(7) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice poate alege ca membri de onoare ai sai

specialisti din tara sau din strainatatea personalitati stiintifice de recunoastere internationala din

domeniul cercetarii si protejarii monumentelor istorice; acestia sunt propusi de presedinte si sunt

validati cu votul majoritatii simple a comisiei.

(8) Ministerul Culturii si Cultelor asigura mijloacele materiale si financiare necesare pentru

functionarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

ART. 31

(1) Independenta membrilor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice în adoptarea

propunerilor comisiei este garantata prin prezenta lege.

(2) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice îsi desfasoara activitatea prin lucrari în plena în

cadrul Biroului comisiei si pe sectiuni de specialitate.

(3) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice se constituie din 4 sectiuni pe domeniia conduse

fiecare de un presedinte ales din rândul membrilor acestora pentru un mandat de 5 ani;

presedintii de sectiuni devin vicepresedinti ai Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

(4) Presedintele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este numit prin ordin al ministrului

culturii si cultelor.

12

(5) Presedintele împreuna cu vicepresedintii si secretarul formeaza Biroul Comisiei Nationale a

Monumentelor Istorice.

(6) Deciziile Comisiei Nationale a Monumentelor Istoricea ale sectiunilor si ale Biroului Comisiei

Nationale a Monumentelor Istorice se iau de regula cu majoritatea simpla a voturilora cu exceptia

cazurilor prevazute în prezenta lege.

ART. 32

(1) Presedintele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice conduce activitatea acesteia si o

reprezinta pe plan national si international; presedintele si vicepresedintii Comisiei Nationale a

Monumentelor Istorice fac parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Monumentelor

Istorice.

(2) Functia de secretar al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este îndeplinita de seful

compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Functiile de secretari ai

sectiunilor de specialitate ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sunt îndeplinite de

specialisti din cadrul compartimentului se specialitate al Ministerului Culturii si Cultelor.

ART. 33

(1) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice are urmatoarele atributii:

a) propune aprobarea strategiei nationale privind protejarea monumentelor istoricea elaborata

de Institutul National al Monumentelor Istorice;

b) formuleaza prioritatile privind lucrarile si masurile necesare pentru asigurarea protejarii

monumentelor istoricea indiferent de situatia lor juridica si de sursa de finantare;

c) propune aprobareaa prin ordin al ministrului culturii si cultelora a metodologiilora normelora

normativelor si reglementarilor din domeniul protejarii monumentelor istoricea elaborate de

Ministerul Culturii si Cultelor sau de institutiile specializate din subordinea acestuia;

d) propune clasareaa declasareaa neclasarea sau nedeclasarea si schimbarea grupei de

clasare a monumentelor istorice;

e) propune criteriile de atestare a specialistilor si expertilor din domeniul protejarii

monumentelor istoricea precum si criteriile de reglementare a activitatii operatorilor economici cu

activitate în domeniul protejarii monumentelor istorice;

f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea "Zone construite

protejate";

g) propune avizarea pentru sectiunile de specialitate din planurile privind amenajarea teritoriului

care au ca obiect monumentele istorice sau zone construite protejate;

h) propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-stiintifica pentru delimitarea zonelor

de protectie a monumentelor istorice clasate în grupa A sau a zonelor construite protejate care

cuprind monumente istorice clasate în grupa Aa ale sectiunilor de specialitate din planurile de

amenajare a teritoriului si planurile urbanisticea precum si pentru proiectele de restaurare a

monumentelor istorice clasate în grupa A;

i) propune avizul pentru studiile de fundamentare si sectiunile de specialitate din planurile

urbanistice generale ale unitatilor administrativ-teritoriale si din planurile urbanistice zonalea

precum si pentru planurile urbanistice de detaliua care au ca obiect monumente istorice clasate în

grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A;

j) propune avizul pentru documentatiile privind interventiile asupra monumentelor istorice sau

inscriptionarea monumentelor istoricea având la baza texte avizate de organisme sau institutii

stiintifice de specialitate;

k) propune avizul pentru interventii asupra imobilelor situate în zonele de protectie a

monumentelor istorice si în zonele construite protejatea pentru care nu exista regulamente de

constructie avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7;

l) propune monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural si natural

mondiala precum si în Lista patrimoniului mondial în pericola elaborate de UNESCO;

m) propune avizarea folosirii unor materialea tehnici si tehnologii noi pentru restaurarea

monumentelor istoricea în baza documentatiilor de specialitate;

n) propune programe de pregatire a specialistilora precum si planuri-cadru de învatamânta de

formare si specializare în domeniul protejarii monumentelor istorice.

(2) Atributiile Comisiei Nationale a Monumentelor Istoricea mentionate la alin. (1) lit. d)a g)a j) si

k)a pot fi delegate comisiilor regionale ale monumentelor istoricea în conditiile stabilite de

Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

(3) Membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si ai comisiilor zonale ale

monumentelor istorice primesc o indemnizatie lunaraa pentru lunile în care comisiile se întrunesca

reprezentând 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stata la care se adauga decontarea

cheltuielilor de participare la lucrarile comisiilor.

13

ART. 34

(1) Comisiile regionale ale monumentelor istorice se reorganizeaza în comisii zonale ale

monumentelor istorice pe lânga serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si

Cultelora în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legia ca organisme

stiintifice de specialitate descentralizate ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istoricea fara

personalitate juridicaa cu rol consultativ în domeniul protejarii monumentelor istorice.

(2) Numarula teritoriul de competentaa organizarea si functionarea comisiilor zonale ale

monumentelor istorice sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei

Nationale a Monumentelor Istoricea aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au câte 9 membria iar presedintii acestora sunt

membri ai Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

(4) Componenta comisiilor zonale ale monumentelor istorice se aproba prin ordin al ministrului

culturii si cultelor la propunerea compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor.

În cadrul acestora vor fi inclusi arhitectii sefi ai judetelora respectiv arhitectul sef al municipiului

Bucuresti.

(5) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au urmatoarele atributii:

a) fundamenteaza si propun elementele specifice strategiei regionale privind protejarea

monumentelor istorice;

b) formuleaza prioritatile pentru protejarea monumentelor istorice în plan regionala în vederea

evaluarii si asigurarii fondurilor necesare;

c) analizeaza si propun Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice clasarea sau declasarea

monumentelor istorice din regiunile lor de competenta în grupa A sau Ba dupa caz;

d) propun avizul privind documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului pentru instituireaa

delimitarea si reglementarea construirii zonelor de protectie a monumentelor istorice clasate în

grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate în grupa B;

e) propun avizarea studiilor de fundamentare din planurile de amenajare a teritoriuluia planurile

urbanistice generalea planurile urbanistice zonale ale localitatilor care cuprind monumente istorice

clasate în grupa B;

f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu si a proiectelor de executie în zonele de

protectie a monumentelor istorice din grupa A si în zonele protejate cu monumente istorice

clasate în grupa Aa pentru care exista reglementari avizate de Ministerul Culturii si Cultelor;

g) propun avizul privind documentatiile tehnice care cuprind lucrari de cercetarea investigatiia

expertize tehnicea proiecte tehnice si detalii de executie pentru monumentele istorice clasate în

grupa B;

h) propun avizul privind documentatiile pentru lucrari de întretinere si reparatii curente la

monumentele istorice clasate în grupa Aa care nu aduc modificari de arhitectura ori ale

componentelor artisticea în conditiile în care lucrarile se executa cu materiale si tehnici de lucru

specifice epocii de edificare a monumentului istoric;

i) îndeplinesc alte atributii date în competentaa potrivit dispozitiilor prevazute în Regulamentul

de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

ART. 35

(1) În cadrul Ministerului Culturii si Cultelor se constituiea prin ordin al ministrului culturii si

cultelora în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legia un colectiv de control

pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice.

(2) Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are

urmatoarele atributii:

a) controleazaa în conditiile legiia documentele si documentatiile de orice fel privind

conservareaa restaurarea si protejarea monumentelor istorice;

b) constata încalcarea prevederilor legale în domeniul conservariia restaurarii si protejarii

monumentelor istorice si propune luarea masurilor legale ce se impun;

c) are accesa în conditiile legiia la orice monument istorica precum si pe santierele de cercetare

sau de conservare-restaurare a monumentelor istorice; în acest scopa organele abilitate ale

statului au obligatia sa sprijine personalul colectivului în exercitarea atributiilor;

d) face propuneri de sanctionarea în conditiile legiia a abaterilor constatate.

(3) În îndeplinirea atributiilor prevazute la alin. (2)a colectivul de control pentru activitatea de

protejare a monumentelor istorice are dreptul sa solicite si sa primeasca informatii si documentea

în conditiile legiia de la orice persoana fizica sau juridicaa aceasta având obligatia de a da curs

solicitarii în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii cererii.

TITLUL IV

14

Responsabilit_%ile proprietarilor de monumente istorice (i ale autorit_%ilor administra%iei

publice locale

CAP. 1

Obligatiile si drepturile proprietarilor de monumente istorice

ART. 36

(1) În scopul protejarii monumentelor istorice proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligati:

a) sa întretinaa sa foloseasca si sa exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor

prezentei legi si a Obligatiei privind folosinta monumentului istorica conform art. 17;

b) sa asigure pazaa integritatea si protectia monumentelor istoricea sa ia masuri pentru

prevenirea si stingerea incendiilora sa asigure efectuarea lucrarilor de conservarea consolidarea restaurarea reparatii curente si de întretinere a acestora în conditiile legii;

c) sa înstiinteze de urgentaa în scrisa directia pentru culturaa culte si patrimoniul cultural national judeteanaa respectiv a municipiului Bucurestia precum si primarul orasului ori al comunei respective despre orice modificari sau degradari în starea fizica a monumentelor istorice detenute si aflate în teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;

d) sa înstiinteze de urgentaa în scrisa directia pentru culturaa culte si patrimoniul cultural national judeteanaa respectiv a municipiului Bucurestia precum si primarul orasului sau al comunei respective despre descoperirea întâmplatoare a oricaror constructiia elemente de constructiia a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anteriora asigurând pastrarea descoperirilor în conditiile legiia pâna la sosirea delegatului institutiei de specialitatea dar nu pentru mai mult de 15 zile;

e) sa asigurea în conditiile legiia accesul specialistilor desemnati de Ministerul Culturii si Cultelor sau de directiile pentru culturaa culte si patrimoniul cultural nationala în vederea constatarii starii de conservare sau pentru efectuarea de cercetaria inclusiv arheologicea de expertizare a  monumentelor istorice si pentru operatiunile de evidenta;

f) în cazul în care solicita descarcarea imobilului de sarcina arheologicaa sa finanteze sapatura, cercetarea arheologicaa elaborarea documentatiei aferentea conservarea si protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuarii cercetarii arheologice;

g) sa obtina avizele prevazute de lege pentru toate interventiile prevazute la art. 23;

h) sa asigure efectuarea lucrarilor de conservarea consolidarea restaurarea precum si a oricaror alte lucraria conform prevederilor legalea numai de catre persoane fizice sau juridice atestate în acest sens si sa prevada în contracte conditiile si termenele de executie cuprinse în avizul de specialitate;

i) sa respecte toate conditiile si termenele de executie cuprinse în avizul de specialitate atunci

când executa ei însisi lucrari de întretinere curenta sau orice alte interventiia conform prevederilor prezentei legi;

j) sa permita pe baza prevederilor contractuale executarea interventiilor asupra monumentelor

istorice detenute, în cazul în care acestea sunt initiate si finantate de persoane juridice abilitate în conditiile prezentei legi;

k) sa permita montarea si sa întretina însemnul distinctiv care marcheaza calitatea de

monument istoric a imobilului;

l) sa obtina avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene,

respectiv a municipiului Bucuresti, si sa asigure pe propria raspundere conditii corespunzatoare de vizitare. Fotografiere,filmare, reproducere si de publicitate în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public;

m) sa comunice directiei pentru culturaa culte si patrimoniul cultural national judetenea respectiv

a municipiului Bucurestia orice schimbare a titularului dreptului de proprietatea de administrare sau

a altor drepturi realea dupa caza asupra monumentelor istorice.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h)a lucrarile de constructie ce fac obiectul

autorizariia la monumentele istorice de categorie Ba cu exceptia lucrarilor la componentele

artisticea pot fi efectuate si de persoane fizice sau juridice neatestatea cu conditia respectarii

avizelor de specialitate.

(3) În cazul în carea în îndeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) lit. e)a proprietarii

monumentelor istorice constata producerea unor pagubea acestia au dreptul la o justa

despagubirea achitata în termen de 60 de zile de la constatare de catre institutiile care au realizat

cercetarea sau expertizarea.

(4) Cu privire la înstrainareaa închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice

proprietarii acestora au urmatoarele obligatii:

15

a) sa înstiinteze în scris directia pentru culturaa culte si patrimoniul cultural national judeteanaa

respectiv a municipiului Bucurestia despre intentia de a înstraina monumentul istorica în vederea

exercitarii dreptului de preemtiune al statului saua dupa caza al unitatii administrativ-teritorialea în

conditiile prezentei legi;

b) sa notifice viitorului proprietara chirias sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric

pe care îl detinea precum si Obligatia privind folosinta monumentului istoric;

c) sa înstiinteze în scris directia pentru culturaa culte si patrimoniul cultural national judeteanaa

respectiv a municipiului Bucurestia despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în

termen de 15 zile de la data încheierii contractelora potrivit legiia si sa transmita acesteia o copie

de pe acte.

ART. 37

(1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privata a persoanelor fizice

sau juridicea Ministerul Culturii si Cultelora serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii

si Cultelor si autoritatile administratiei publice localea dupa caza pot asiguraa la cererea

proprietarilora cu titlu gratuita consultanta de specialitatea în conditiile legii.

(2) În cazul în care statul sau autoritatile publice locale acorda sprijin financiara acesta consta în

acoperirea partiala sau totala a costurilor studiilor si documentatiilor tehnicea precum sia dupa caza

ale lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice.

ART. 38

(1) Contributia financiara a statuluia constând în sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii

si Cultelor cu destinatia protejarii monumentelor istoricea indiferent de detinatora poate sa acopere

total sau partial costul lucrarilor de protejare a monumentelor istorice.

(2) Contributia financiara a consiliilor judetenea municipalea orasenesti si comunalea dupa caza

poate sa acopere integral sau partial costul lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice

care fac parte din grupa Ba precum sia individual sau prin cofinantarea costul lucrarilor de protejare

a monumentelor istorice care fac parte din grupa Aa aflate pe teritoriul unitatii administrativteritoriale

respective.

(3) Contributia financiara a statului si a autoritatilor administratiei publice locale poate fi

asigurata prin cofinantarea precum si în parteneriata inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane

fizice sau juridice.

(4) Situatiile în care statula respectiv autoritatile administratiei publice localea contribuie la

acoperirea costurilor lucrarilor mentionate la alin. (1) - (3)a proportia contributiei statuluia

procedurilea precum si conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca proprietarula altul decât statula

municipiula orasul sau comunaa se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarâre a

Guvernuluia la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Finantelor Publicea în

termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

(5) În situatiile si în conditiile prevazute la alin. (4)a la data alocarii sprijinului financiar în

cuantumul contributiei statului sau a autoritatilor administratiei publice locale asupra imobilului

monument istoric în cauza se constituie o garantie imobiliara pentru o perioada de 10 ani în

favoarea statuluia respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale.

(6) Garantia imobiliara prevazuta la alin. (5) se recupereaza în totalitate de la beneficiarul

contributiei statului saua dupa caza a autoritatilor administratiei publice localea împreuna cu

dobânzile aferentea în situatia în care bunul în cauza a fost înstrainat de proprietar altei persoane

decât statul sau autoritatea administratiei publice locale înainte de împlinirea perioadei de 10 ani

de la constituirea garantiei imobiliare.

(7) Constituirea garantiei imobiliare în favoarea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale

este scutita de taxa de timbru.

(8) La data împlinirii termenului de 10 ani garantia imobiliara instituita asupra imobilului se

stinge de drept.

ART. 39

(1) Costul lucrarilor de proiectarea expertizarea conservarea repararea consolidarea restaurare si

punere în valoare a monumentelor istoricea indiferent de grupa în care sunt clasatea ori a altor

imobile din ansambluri sau situri istoricea aflate în proprietate publica ori privataa incluse în

programe de importanta nationala sau internationalaa stabilite prin hotarâre a Guvernului initiata la

propunerea ministerelor implicate în realizarea acestoraa poate fi acoperit integral ori partial de la

bugetul de stat sau al unitatilor administrativ-teritorialea prin bugetul ordonatorilor de credite care

participa la realizarea programelor.

(2) Pentru acoperirea costului lucrarilor prevazute la alin. (1) nu este obligatorie constituirea de

garantii de catre beneficiarii contributiei.

16

(3) Lucrarile prevazute la alin. (1) sunt lucrari de interes public nationala pentru care nu se

datoreaza taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire.

ART. 40

Pentru stimularea protejarii monumentelor istoricea proprietarii persoane fizice care realizeaza

pe cheltuiala propriea integral sau partiala lucrari de întretinerea repararea conservarea consolidarea

restaurarea punere în valoarea precum si programe si proiecte culturale beneficiazaa în conditiile

legiia de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor si a taxelor aferente acestor

lucrari cuvenite bugetelor locale.

ART. 41

(1) Proprietarii imobilelor monumente istoricea definite potrivit art. 3 lit. a) din prezenta legea

sunt scutiti în totalitate de plata impozitului pe cladiria cu exceptia spatiilor în care se desfasoara

activitati economice sau comerciale.

(2) Pentru suprafata ocupata la sol de imobilele prevazute la alin. (1) nu se plateste impozitul

pe teren.

(3) Potrivit legiia consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafetele neconstruite ale terenurilor

cu regim de monument istorica în functie de suprafata afectata si de perioada punerii

monumentelor istorice la dispozitie publicului pentru vizitarea precum si institutiilor specializate

pentru cercetare.

ART. 42

(1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care dobândesc prin

mostenire un bun imobil clasat ca monument istorica utilizat ca locuinta sau pentru activitati

necomercialea si care se angajeaza în scris la directia pentru culturaa culte si patrimoniul cultural

national în al carei teritoriu de competenta se afla bunul imobil în cauza sa executea în termen de

12 lunia lucrarile de restaurare si consolidare stabilite prin documentatie tehnica aprobata si

avizata în conditiile legii.

(2) În situatii justificate si cu avizul directiei pentru culturaa culte si patrimoniul cultural national

judetenea respectiv a municipiului Bucurestia termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit o

singura data cu înca 12 luni.

(3) În cazul neîndeplinirii în conditiile si în termenele prevazute la alin. (1) si (2) a obligatiilor

asumate de proprietar la dobândirea bunuluia precum si în cazul înstrainarii bunului înaintea

efectuarii sau încheierii lucrarilor de consolidare sau restaurarea taxa de timbru se recupereaza

prin directia generala a finantelor publicea pe baza notei de constatare a directiei pentru culturaa

culte si patrimoniul cultural national judetenea respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica si celor care dobândesc prin donatie un bun imobil clasat

ca monument istoric.

(5) Înstrainarea cu titlu gratuit sau oneros catre stat sau catre unitatile administrativ-teritoriale a

monumentelor istorice este scutita de plata taxelor de timbru.

ART. 43

Proprietarii de monumente istorice sunt scutiti de plata taxei de autorizare a interventiilor

executatea în conformitate cu dispozitiile prezentei legia asupra monumentelor istorice detinutea în

cazul în care utilizeaza bunul imobil numai pentru activitati necomerciale saua în mod directa

numai pentru locuit.

ART. 44

Proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice beneficiaza de reducerea

cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrarile pe care le finanteaza si care sunt necesare pentru

pastrarea integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istoricea astfel cum

sunt ele reglementate prin documentatia de urbanism sau de amenajare a teritoriuluia aprobata

pentru zona de protectie respectivaa sau prin avizul directiei pentru culturaa culte si patrimoniul

cultural national judetenea respectiv a municipiului Bucuresti.

CAP. 2

Atributiile autoritatilor administratiei publice locale

ART. 45

(1) În vederea protejarii monumentelor istorice si a respectarii prevederilor legale în acest

domeniu autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:

a) coopereaza cu organismele de specialitate si cu institutiile publice cu responsabilitati în

domeniul protejarii monumentelor istorice si asigura punerea în aplicare si respectarea deciziilor

acestora;

17

b) asigura protejarea monumentelor istorice clasatea aflate în domeniul public sau privat al

municipiuluia respectiv orasului sau comuneia precum si a celor abandonate sau aflate în litigiua

alocând resurse financiare în acest scop;

c) coopereaza cu ceilalti proprietari sau administratori de monumente istorice;

d) se pot asocia între elea precum si cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor

lucrari de protejare a monumentelor istorice si pot înfiinta în acest scop institutii si servicii publice

de interes local;

e) participa la finantarea lucrarilor de protejare a monumentelor istoricea prevazând distinct

sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administreaza;

f) cuprind în programele de dezvoltare economico-sociala si urbanisticaa respectiv de

amenajare a teritoriuluia obiective specifice privind protejarea monumentelor istoricea elaboreazaa

actualizeaza si aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism privind

monumentele istorice sau zonele protejate care contin monumente istorice;

g) iau masurile tehnice si administrative necesare în vederea prevenirii degradarii

monumentelor istorice;

h) includ în structura aparatului propriu compartimente specializate saua dupa caza posturi ori

sarcini de serviciu precise în domeniul protejarii monumentelor istorice;

i) elaboreaza planurile anuale de gestiune si protectie a monumentelor istorice de pe teritoriul

unitatii administrativ-teritoriale care sunt înscrise în Lista Patrimoniului Mondial si asigura

monitorizarea acestora prin personalul propriu.

(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa realizeze studiile de fundamentarea

delimitare si instituire a zonelor de protectie a monumentelor istoricea folosind numai personal de

specialitate atestat.

ART. 46

(1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unitatile administrativ-teritoriale de competenta

consiliile locale au urmatoarele atributii:

a) colaboreaza cu directia pentru culturaa culte si patrimoniul cultural national judeteanaa

respectiv a municipiului Bucurestia furnizând acesteia toate informatiile actualizate din domeniul

protejarii monumentelor istorice;

b) în vederea întocmirii sau modificarii planurilor urbanistice generale sau a planurilor

urbanistice zonale ale localitatilora asigura elaborarea documentatiei pentru delimitarea zonelor de

protectie a monumentelor istorice;

c) prevada în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istoricea fondurile bugetare

necesare pentru elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului si a

regulamentelor aferente;

d) elaboreaza regulamentele de urbanism pentru zonele de protectie a monumentelor istorice

si pentru zonele construite protejate si le aproba numai pe baza si în conditiile avizului

Ministerului Culturii si Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si

Cultelora dupa caz;

e) elaboreaza saua dupa caza aproba programe ori masuri administrativea bugetare sau fiscale

speciale de prevenire a degradarii monumentelor istorice si a zonelor protejate din municipiula

orasul sau comuna respectivaa cu respectarea avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau al

serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelora dupa caz;

f) la solicitarea directiei pentru culturaa culte si patrimoniul cultural national judetenea respectiv a

municipiului Bucurestia împreuna cu organele de politiea interzic circulatia vehiculelor grele si

transportul de materiale explozive în zona de protectie a monumentelor istorice;

g) colaboreaza cu compartimentele specializate ale altor autoritati ale administratiei publice

locale în cazul în care monumentele istorice si zonele de protectie a acestora se afla pe teritoriul

mai multor unitati administrativ-teritoriale.

(2) La data emiterii autorizatiilor de constructie sau de desfiintarea pentru lucrari ce urmeaza a

se executa la monumente istoricea în zonele de protectie a acestora sau în zonele construite

protejatea autoritatile emitente ale autorizatiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor

publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.

ART. 47

Primarul are urmatoarele atributii specifice:

a) verifica existenta tuturor avizelor de specialitate în domeniul monumentelor istorice si

conformitatea autorizatiei cu prevederile acestoraa precum si îndeplinirea dispozitiilor cuprinse în

Obligatia privind folosinta monumentului istorica conform prevederilor legalea asigura mentionarea

în autorizatie a tuturor conditiilor continute în avize la autorizarea lucrarilor asupra monumentelor

18

istorice si asupra imobilelor situate în zona lor de protectiea respectiv la eliberarea pentru acestea

a autorizatiei de functionare;

b) ia masuri pentru autorizarea cu prioritate a documentatiilor tehnice care se refera la

interventii asupra monumentelor istorice;

c) dispune oprirea oricaror lucrari de construire sau de desfiintare în situatia descoperirii de

vestigii arheologicea hotaraste sia dupa caza organizeaza paza acestora si anunta în cel mai scurt

timp directia pentru culturaa culte si patrimoniul cultural national judeteanaa respectiv a

municipiului Bucuresti;

d) asigura prin aportul propriu de specialitate si în colaborare cu directia pentru culturaa culte si

patrimoniul cultural national judeteanaa respectiv a municipiului Bucurestia aplicarea însemnelor

distinctive si a siglelor de monumente istorice si controleaza întretinerea lor de catre proprietar;

e) asigura paza si protectia monumentelor istorice aflate în domeniul public si privat al statului

si al unitatilor administrativ-teritorialea precum si ale monumentelor istorice abandonate sau aflate

în litigiua semnalând de urgenta directiei pentru culturaa culte si patrimoniul cultural national

judetenea respectiv a municipiului Bucurestia orice caz de nerespectare a legii;

f) asigura efectuareaa împreuna cu serviciile publice de pompieria de actiuni de prevenire si

stingere a incendiilor la monumente istorice.

ART. 48

Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:

a) coopereaza cu directia pentru culturaa culte si patrimoniul cultural national judeteanaa

respectiv a municipiului Bucurestia comunicând toate informatiile referitoare la monumentele

istorice aflate în teritoriul lor de competenta; faciliteaza comunicarea dintre directiile pentru

culturaa culte si patrimoniul cultural national judetenea respectiv a municipiului Bucurestia si

consiliile locale ale oraselor si comunelor din teritoriul judetuluia respectiv ale sectoarelor în cazul

municipiului Bucuresti;

b) initiazaa cu avizul Ministerului Culturii si Cultelora procedura de expropriere pentru cauza de

utilitate publica în vederea protejarii monumentelor istoricea în situatiile si cu respectarea

conditiilor prevazute de lege;

c) sprijina si îndruma activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale oraselora care nu au

organizate servicii în domeniu sau posturi specializate în aparatul propriu pentru protejarea

monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice din grupa B si aflate pe teritoriul

administrativ al acestora;

d) elibereaza autorizatii de construire sau de desfiintare pentru monumente istorice si pentru

imobile aflate în zona de protectie a monumentelor istorice sau în zonele construite protejatea

numai pe baza si în conditiile avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau ale serviciilor publice

deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelora dupa caz.

TITLUL V

Finan%area protej_rii monumentelor istorice

ART. 49

(1) Protejarea monumentelor istorice se finanteaza de proprietarii sau detinatorii acestora si

poate fi cofinantata din fonduri asigurate de la bugetul de stata bugetele locale sau din alte surse.

(2) Lucrarile de cercetarea de expertizarea de proiectare si de executie care se efectueaza la

monumente istorice si care sunt finantate din fonduri publice sunt supuse regimului general de

atribuire a lucrarilor publicea de proiectare si executiea potrivit legislatiei privind achizitiile publice.

ART. 50

(1) Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa prevada în bugetele proprii

fondurile necesare în vederea protejarii monumentelor istorice aflate în proprietatea publica sau

privata a unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) Autoritatile publice centrale prevad în bugetele proprii fondurile aprobate prin bugetul de

stat pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea publica sau privata a statuluia

pe care le administreaza.

(3) În bugetul Ministerului Culturii si Cultelor se prevad:

a) credite bugetare necesare pentru finantarea lucrarilor la monumentele istorice aflate în

administrarea Oficiului National al Monumentelor Istorice;

b) credite bugetare necesare în vederea finantarii sau cofinantarii lucrarilor de protejare a

monumentelor istorice aflate în proprietatea publica a statului sau a unitatii administrativteritoriale;

19

c) credite bugetare destinate finantarii sau cofinantarii lucrarilor de protejare a monumentelor

istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.

(4) Din veniturile realizate din vânzarea de bilete si din taxe de închiriere a terenuluia ca urmare

a organizarii unor manifestari de genul spectacolelora târgurilor sau parcurilor de distractiia un

procent de 1% se vireaza catre proprietarul sau titularul dreptului de administrarea dupa caza al

monumentului istoric în a carui zona de protectie se organizeaza manifestarea; sumele astfel

obtinute vor fi utilizate exclusiv pentru finantarea lucrarilor de protejare a monumentului istoric în

cauza.

ART. 51

(1) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi se instituie timbrul

monumentelor istoricea care este gestionata în conditiile legiia de Ministerul Culturii si Cultelor prin

Oficiul National al Monumentelor Istorice.

(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de perceperea încasarea virarea

utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia se stabilesc prin norme

metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor în colaborare cu Ministerul Finantelor

Publice si aprobate prin hotarâre a Guvernului.

(3) Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:

a) cartile postale ilustratea plicurilea marcile postalea hartilea pliantelea brosurilea revistelea

ghidurile turisticea cartilea albumelea atlaselea enciclopediilea filmele artistice si documentarea

casetele videoa compact-discurilea diapozitivelea videoclipurilea cardurile bancare si cartelele

telefonice comercializate în Româniaa reprezentând monumente istorice individualizate sau în

ansambluria prin imagini fotografice sau reprezentari grafice de interior sau exterior;

b) biletele de intrarea inclusiv taxele de fotografiere sau de filmarea pentru monumentele istorice

puse la dispozitie publiculuia în totalitate ori în partea aflate în proprietatea sau în folosinta

persoanelor juridice de drept privat care desfasoara activitati economice;

c) biletele de intrare la manifestarile culturalea sportive sau de agrementa târguri si expozitii

desfasurate în spatii situate în zona de protectie a acestora sau în zonele construite protejate;

d) activitatile de cazinoua jocuri de noroc si jocuri mecanice.

(4) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economicia editori sau

producatoria de la proprietaria titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra

imobilelor situate în zona de protectie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau

de la beneficiarii veniturilor realizatea dupa caz.

(5) Se excepteaza de la plata timbrului muzeele care functioneaza în cladiri monumente

istorice sau în zone de protectie ale acestora.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (3) si (4)a pot fi exceptati de la plata taxei timbrului

monumentelor istorice operatorii economici carea prin activitatile pe care le desfasoaraa contribuie

la protejarea monumentelor istorice cu o suma cel putin egala celei pe care o datoreaza la plata

taxei timbrului monumentelor istorice.

ART. 52

(1) Fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizeaza de catre

Oficiul National al Monumentelor Istorice în mod exclusiv pentru:

a) acordarea de credite în conditiile art. 28 alin. (3) lit. b) si c)a cu prioritate pentru lucrari de

interventie urgenta la monumente istoricea în functie de strategia protejarii monumentelor istorice;

b) finantarea elaborarii de reglementari tehnico-economicea de norme si metodologii privind

elaborarea de documentatii specificea executarii de lucraria realizarii de achizitiia contractarii si

decontarii de lucrari privind monumentele istorice;

c) finantarea unor amenajari în vederea pregatirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuitaa

precum si pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale.

(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice se stabileste prin hotarâre a Guvernului si se

actualizeazaa anuala prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

TITLUL VI

Sanc%iuni

ART. 53

Încalcarea dispozitiilor prezentei legi atragea dupa caza raspunderea civilaa administrativaa

materialaa disciplinaraa contraventionala sau penala.

ART. 54

20

(1) Desfiintarea neautorizataa distrugerea partiala sau totalaa exproprierea fara avizul

Ministerului Culturii si Cultelora degradareaa precum si profanarea monumentelor istorice

constituie infractiuni si se sanctioneaza conform legii.

(2) În toate cazurile prevazute la alin. (1) faptuitorul este obligat la recuperarea materialului

degradat si la reconstituirea monumentului sau a partilor de monument lezata conform avizelor

prevazute de prezenta lege.

ART. 55

(1) Constituie contraventii la regimul de protejare a monumentelor istorice urmatoarele faptea

dacaa potrivit legiia nu constituie infractiuni:

a) executarea de lucrari asupra unui imobil dupa declansarea procedurii de clasare sau asupra

unui monument istorica fara avizul Ministerului Culturii si Cultelor;

b) încalcarea de catre proprietar sau de catre titularul dreptului de administrare a unui

monument istoric a obligatiilor prevazute la art. 36;

c) nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istoricea precum si a taxelor si tarifelor

prevazute de prezenta lege;

d) organizarea manifestarilor prevazute la art. 9 alin. (5) si (6)a în lipsa acordului autoritatii

competente;

e) neprecizarea în certificatul de urbanism a necesitatii obtinerii avizului Ministerului Culturii si

Cultelor sau a serviciilor deconcentrate ale acestuiaa dupa caza pentru lucrarile propuse la

monumente istorice în zona de protectie a acestora ori în zonele protejate;

f) eliberarea autorizatiilor de construire sau de desfiintare pentru lucrari la monumente istorice

în zonele protejatea fara avizul Ministerului Culturii si Cultelor ori al serviciilor deconcentratea dupa

caz.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a)a e) si f) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei

la 10.000 leia iar cele mentionate la alin. (1) lit. b) - d) se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei

la 8.000 lei.

(3) Contraventiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se prescriu în termen de 3

ani de la data savârsirii lor.

ART. 56

Nivelul amenzilor prevazute la art. 55 poate fi actualizat prin hotarâre a Guvernului.

ART. 57

(1) Contraventiile se constata si amenzile se aplica de specialistii directiilor pentru culturaa culte

si patrimoniul cultural national judetenea respectiv a municipiului Bucurestia de împuternicitii

Ministerului Culturii si Cultelora de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în Constructii sau

de inspectorii Ministerului Finantelor Publicea dupa caz.

(2) Pentru contraventiile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) si b) constatarea si aplicarea

amenzilor se pot face si de catre primara presedintele consiliului judetean si împuternicitii acestora

sau de catre organele de politiea dupa caz.

ART. 58

Contraventiilor prevazute la art. 55 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.

2/2001 privind regimul juridic al contraventiilora aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.

180/2002a cu modificarile si completarile ulterioare.

TITLUL VII

Dispozi%ii tranzitorii (i finale

ART. 59

Pâna la instituirea zonei de protectie a fiecarui monument istoric potrivit art. 9 se considera

zona de protectie suprafata delimitata cu o raza de 100 m în localitati urbanea 200 m în localitati

rurale si 500 m în afara localitatilora masurata de la limita exterioaraa de jur-împrejurul

monumentului istoric.

ART. 60

(1) Lista cuprinzând monumentelea ansamblurile si siturile istoricea aprobata de Comisia

Nationala a Monumentelora Ansamblurilor si Siturilor Istorice în anii 1991 - 1992a cu modificarile si

completarile ulterioarea ramâne în vigoare. În termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a

prezentei legia Institutul National al Monumentelor Istorice va actualiza Lista monumentelor

istoricea potrivit atributiilor stabilite prin art. 27 alin. (3).

(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor sunt obligate sa

înstiintezea în scrisa proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre

21

regimul juridic special al imobilelor în cauza si sa le transmita obligatia privind folosinta

monumentului istoric.

ART. 61

La data intrarii în vigoare a prezentei legi alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. 112/1995

pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuintea trecute în

proprietatea statuluia publicata în Monitorul Oficial al Românieia Partea Ia nr. 279 din 29 noiembrie

1995a se modifica dupa cum urmeaza:

"(2) Sunta de asemeneaa exceptate de la vânzare locuintele care au avut destinatia de case de

oaspetia de protocola precum si cele folosite ca resedinte pentru fostii si actualii demnitari."

ART. 62

La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 228

din 24 noiembrie 2000 privind protejarea monumentelor istoricea publicata în Monitorul Oficial al

Românieia Partea Ia nr. 616 din 30 noiembrie 2000a precum si orice alte prevederi contrare.

NOT_:

Reproducem mai jos prevederile art. III si IV din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea si

completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istoricea care nu sunt încorporate

în textul republicat al Legii nr. 422/2001 si care se aplica în continuare ca dispozitii proprii ale

Legii nr. 259/2006.

"ART. 3

În termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legia în cadrul Inspectoratului

General al Politiei Române din Ministerul Administratiei si Internelor se organizeaza structuri

specializate în prevenireaa descoperirea si urmarirea faptelor ilegale care privesc monumentele

istoricea zonele de protectie ale acestoraa precum si zonele construite protejate.

ART. 4

În termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legia autoritatile administratiei

publice centrale si locale comunica Ministerului Culturii si Cultelor monumentele istorice si zonele

de protectie pe care le propun în vederea declararii de interes public national sau locala potrivit legii


[I1]Iar pun lupii la oi!